Overzicht buurtwerken

Buurtwerk Borgerbaan (Oud-Borgerhout)

03 270 39 46 
Website
Facebookgroep

Buurthuis de Buurt

0485 47 89 23 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk De Stek (Kiel)

03 216 06 36 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk De Wijk (Antwerpen-Noord)

0483 26 69 51 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk Dinamo (Deurne-Noord)

03 326 22 14 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk Elegast (Dam)

03 232 60 20 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk 't Pleintje (Deurne-Zuid)

03 320 26 70 
Website
Facebookgroep

Buurtwerk Posthof (Berchem)

0494 08 86 85
Website
Facebookgroep

Buurthuis Unik (Brederode)

0484 56 09 43 
Website
Facebookgroep